image
image
Tak się zaczęło

Pomaganie młodzieży
to nasza pasja

Pewnego dnia grupa dorosłych doszła do wniosku, że chce pomagać dzieciom i młodzieży w sposób bardziej formalny.

W listopadzie 2011 roku grupa osób, którym nie jest obojętny los młodych ludzi, postanowiła założyć stowarzyszenie, którego celem będzie wspieranie inicjatyw uczniów z terenu gminy Sierakowice oraz planowanie i organizowanie działań na ich rzecz. W skład tej grupy do dzisiaj wchodzą niektórzy nauczyciele i dyrekcja sierakowickiej dwójki, przedstawiciele samorządu lokalnego, właściciele firm, rodzice uczniów.

canvas
Działamy bez przerwy od 2012 roku

Pozyskujemy środki
na akcje dla uczniów

Pozyskane środki lokujemy z pełnym przekonaniem w działania dla dzieci i młodzieży, a swoją pracą promujemy wolontariat. Środki finansowe pochodzą z trzech źródeł wymienionych poniżej.

Składki członkowskie

Każdy członek wnosi jednakową opłatę.

Wsparcie instytucji

Piszemy projekty na wsparcie od różnych organizacji.

Dobrowolne darowizny

Wspierają nas firmy i osoby prywatne.

image
Co robimy?

Cele naszej działalności

Edukacja i kultura

Inicjujemy, wspieramy i pomagamy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży.

Kultura fizyczna

Wspieramy i upowszechniamy kulturę fizyczną, promujemy aktywny i zdrowy tryb życia.

Język kaszubski

Działamy na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego.

Integracja europejska

Działamy na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Wypoczynek

Podejmujemy działania dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa.

Promocja zdrowia

Przeciwdziałamy uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promujemy zdrowie.

Prawa człowieka

Upowszechniamy i chronimy wolności, prawa i swobody obywatelskie. Wspomagamy rozwój demokracji.

Wsparli nas

Dzięki tym instytucjom realizujemy projekty