Opis projektu

Projekt zakłada organizację zawodów wędkarskich dla młodzieży z terenu gminy Sierakowice, w tym kształcenie postawy zdrowej rywalizacji, szacunku dla przyrody i umiejętności obcowania z nią, a także uzmysłowienie poczucia odpowiedzialności za jej stan.

Wsparcie

Finanse

5.150,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego

3.400,00 zł

Dotacja z Gminy Sierakowice

Autorzy

Rajmund Spręga

Termin realizacji

od 01.05.2014
do 30.06.2014

Rezultaty

Do rezultatów wynikających z tego zadania można zaliczyć pobudzenie środowiska lokalnego do bardziej świadomego wychowania młodzieży w kontekście odpowiedzialności za stan przyrody.

  • 70 odbiorców projektu: uczestnicy zawodów, rodzice oraz opiekunowie.