Celem realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej “RODO” przedstawiamy poniższe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach – siedziba: ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice.
 2. Dane osobowe uzyskane w związku z:
  • zawarciem umowy i udziałem w projektach, tj. imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu i adres e-mail będziemy wykorzystywać w celu skontaktowania się z uczestnikiem projektu, przedstawieniem jej oferty, realizacji zawartej umowy o udziale w projekcie,
  • prowadzoną przez nas rekrutacją do współpracy w formie wolontariatu będziemy przetwarzać w celu prowadzonych bieżących lub przyszłych rekrutacji i zawarcia umowy w ww. zakresie,
  • zawarciem umowy o współpracę w formie umowy zlecenia, umowy o pracę lub innych formach prawnych, w szczególności w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej – będziemy przetwarzać do wykonania umowy oraz wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych i innych wynikających wprost z podstawy prawnej.
 3. Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdej z ww. grup przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
 5. Dodatkowo jeśli uczestnicy projektów, wolontariusze oraz pracownicy wyrażą na to zgodę Administrator będzie przetwarzał zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek zarejestrowany podczas działań statutowych poprzez publikację na stronie internetowej horyzont.sierakowice.pl a także na profilach internetowych zarządzanych przez TPU Horyzont, tj. Facebook i Instagram oraz w mediach w celu informacji i promocji działalności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak nie ma wpływu na zawarte umowy.
 6. Powyżej wskazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).
 7. Nie przetwarzamy danych osobowych otrzymanych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.
 8. Odbiorcami danych osobowych będzie zarząd TPU Horyzont, członkowie, a także podmioty współpracujące tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną, a także usługi księgowe.
 9. Dane osobowe, które uzyskaliśmy będą przetwarzane przez czas przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio okres wykonywania działalności dydaktycznej, oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację, a co do danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody – czas do momentu wycofania zgody, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.
 10. W każdym czasie mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy.
 11. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.
 12. W każdym czasie przysługuje także prawo do żądania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dalszego przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, w czasie kiedy zgoda obowiązywała.
 13. Aby skorzystać z powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem – osobisty, listowny, mailowy lub telefoniczny: Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach – ul. Spacerowa 14, 83-340 Sierakowice. Telefon: +48 58 684 68 75 w. 23 lub 33. E-mail: tpu@horyzont.sierakowice.pl.
 14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.