Wstęp

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej horyzont.sierakowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012.02.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ziemann, tpu@horyzont.sierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 684 68 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście od ul. Spacerowej 14, wejście przed pierwszym blokiem dydaktycznym oraz wejście przed drugim blokiem dydaktycznym. Dla gości oraz dla osób poruszających się na wózku przeznaczone jest wejście główne. Dostanie się do wejścia głównego z chodnika umożliwia pochylnia znajdująca się po lewej stronie od wejścia.

Portiernia znajduje się po lewej stronie za wejście głównym do budynku. Za portiernią po lewej stronie w auli szkoły znajduje się sekretariat.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach i dla osób niewidomych – klawisze pięter oznaczone pismem punktowym dla osób niewidomych – alfabetem Braille’a. Dla osób poruszających się na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tj. w szatniach w piwnicy, na parterze i na piętrach I-II. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych, gabinetów i sal lekcyjnych są wyrównane z poziomem podłogi.

W budynku znajdują się trzy ciągi komunikacyjne pionowe (schody) na początku pierwszego bloku dydaktycznego, między pierwszym i drugim blokiem oraz na końcu drugiego bloku. Za portiernią po prawej stronie w auli szkoły znajduje się ciąg komunikacyjny pionowy (schody) prowadzący na piętro budynku administracyjnego.

W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu w pobliżu wejścia głównego wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym (chodnik).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W portierni znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.

W budynku poza windą nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale
lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze stowarzyszeniem:

Faks: +48 58 684 68 75

E-mail: tpu@horyzont.sierakowice.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Informacje dodatkowe

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
  2. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą powiększać lub pomniejszać tekst, ustawić stronę w odcieniach szarości, w wysokim i negatywnym kontraście, z jasnym tłem oraz z podkreślonymi linkami w celu ułatwienia nawigacji.